Projekt StandByMe 2.0 ma na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć online i offline, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości i stereotypów płci. Projekt realizowany jest w Polsce, Węgrzech, Włoszech i Słowenii.

Termin „męskość” odnosi się do ról, zachowań i cech, które są kojarzone z męskością i uważane za dominujące i właściwe chłopakom i mężczyznom. O „toksycznej męskości” mówimy, aby wyjaśnić „funkcjonujące w społeczeństwie stereotypowo męskie cechy, które służą uzyskaniu dominacji i kontroli nad innymi płciami, homofobii i bezmyślnej przemocy” (Ingram i in. 2019).

W jaki sposób partnerzy projektu działają na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć?

Celem projektu jest edukacja młodych osób i wzmacnianie poczucia sprawczości do podejmowania działań przeciwko przemocy ze względu na płeć i dominującym w społeczeństwie szkodliwym stereotypom płci. Chcemy wyposażyć młode osoby w narzędzia, które pozwolą im rozpoznawać przemoc ze względu na płeć oraz wspierać je w działaniach na rzecz świata bez przemocy i dyskryminacji. 

Zaangażowana w projekt młodzież może brać udział w warsztatach, kursie online „Sprzeciwianie się i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć” na platformie Akademia Praw Człowieka Amnesty oraz korzystać z platformy cyfrowej umożliwiającej identyfikowanie i reagowanie na przejawy przemocy offline i online. Celem tych działań jest podnoszenie świadomości młodych osób odnośnie funkcjonujących sterotypów i uprzedzeń i ich wpływu na przemoc ze względu na płeć.

Projekt StandByMe 2.0 ma na celu:

  • podnosić świadomość młodych osób odnośnie przemocy ze względu na płeć offline i online 
  • wyposażyć młodzież i kadrę pedagogiczną w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na identyfikację szkodliwych stereotypów i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.
  • wyposażyć młode osoby i kadrę pedagogiczną w narzędzia edukacyjne (platforma edukacyjna, kursy online) do zwalczania stereotypów płci i przemocy ze względu na płeć.
  • Promować prawa człowieka i komunikację opartą na wzajemnym szacunku i empatii.    

Organizacje biorące udział w projekcie

W projekt zaangażowane są sekcje Amnesty International z Włoch, Węgier, Polski i Słowenii, Fundacja Bruno Kesslera i Uniwersytet w Trydencie.

Who are partners of the project?

Amnesty Polska, Słowenia, Węgry i Włochy w ostatnich latach prowadziły kampanie „Stop przemocy wobec kobiet” oraz „Moje ciało a prawa człowieka”, które koncentrowały się wokół tematów takich jak przemoc seksualna i gwałt, przemoc domowa oraz bezpieczeństwo kobiet i dziewczyn w przestrzeni publicznej. Wszystkie sekcje aktywnie biorą udział w działaniach prowadzonych przez Amnesty International w kwestiach związanych z przemocą wobec kobiet i dziewczyn. 

Fundacja Bruno Kesslera jest włoskim instytutem badawczym skupiającym się na wysokiej jakości badaniach w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (TIK, ang. ICT), mających wpływ na rynek i społeczeństwo. 

Uniwersytet w Trydencie jest włoską uczelnią publiczną. Naukowcy i naukowczynie z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki zaangażowani są w prace nad treściami merytorycznymi oraz w część badawczą projektu. 

Projekt „StandByMe 2.0 STop gender-bAsed violeNce by aDdressing masculinities and changing Behaviour of Young people through huMan rights Education” jest realizowany w czterech krajach – w Polsce, Węgrzech, Włoszech i Słowenii. Skupia się na problemie przemocy ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV-2021-DAPHNE).

BY STANDBYME

News