Projekt StandByMe ma na celu przeciwdziałanie przemocy online wobec kobiet i dziewcząt. Poprzez edukację praw człowieka chcemy podnosić świadomość młodych osób odnośnie funkcjonujących stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz wzmacniać w nich umiejętności reagowania na cyberprzemoc.

Projekt StandByMe ma na celu przeciwdziałanie przemocy online wobec kobiet i dziewcząt. Poprzez edukację praw człowieka chcemy podnosić świadomość młodych osób odnośnie funkcjonujących stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz wzmacniać w nich umiejętności reagowania na cyberprzemoc.

Projekt „StandByMe STop online violence against women and girls
by chANging attituDes and Behaviour of Young people through huMan rights Education” jest realizowany w Polsce, Węgrzech i Włoszech. Celem projektu jest przeciwdziałanie cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn poprzez zaangażowanie młodych osób w działania edukacyjne i aktywistyczne. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Prawa, równość i obywatelstwo 2014–2020”.

Projekt StandByMe realizowany jest w Polsce, Włoszech i Węgrzech. Zaangażowana w projekt młodzież może brać udział w warsztatach, kursie online „Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę” na platformie Akademia Praw Człowieka Amnesty oraz korzystać z platformy cyfrowej umożliwiającej identyfikowanie i reagowanie na przejawy cyberprzemocy. Na tej platformie młode osoby będą także mogły dzielić się swoimi historiami i doświadczeniami, tworząc materiały wizualne i publikując posty. 

Projekt StandByMe ma na celu:

  • wyposażyć młode osoby i kadrę pedagogiczną w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podejmować działania promujące prawa człowieka i przeciwdziałające przemocy ze względu na płeć, w szczególności cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn; 
  • wyposażyć młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią rozpoznawanie cyberprzemocy i reagowanie na nią; 
  • zmotywować młode osoby do działania na rzecz promowania równości płci i zapobiegania cyberprzemocy; 
  • wpłynąć na organizacje, firmy i inne instytucje, by wprowadziły w swoich regulaminach i politykach silniejsze mechanizmy oparte na prawach człowieka, aby skuteczniej zapobiegać cyberprzemocy ze względu na płeć, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez młode osoby.

Organizacje w projekcie:

Amnesty International Polska, Słowenia, Węgry i Włochy są sekcjami ruchu, które biorą udział w projekcie.

Fundacja Bruno Kesslera – włoski instytut badawczy.

Uniwersytet w Trydencie – szkoła wyższa we Włoszech, która została założona w 1962 roku.

Informacja o grancie: 101049386 — STANDBYME 2.0 — CERV-2021-DAPHNE – 24 miesiące [1.5.2022 – 30.4.2024]. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV-2021-DAPHNE).

BY STANDBYME

News