O projektu StandByMe 2.0

Projekt Stop nasilju na osnovi spola z naslavljanjem moškosti in spreminjanjem vedenja mladih z učenjem človekovih pravic ima cilj z mladinskimi akcijami na Madžarskem, Poljskem, v Italiji in Sloveniji nasprotovati spletnemu in vsakodnevnemu nasilju nad ženskami in dekleti, ki izvira iz škodljivih stereotipov.

Pod izrazom »moškost« se razumejo vloge, vedenja in značilnosti, ki so povezane z možatostjo in dojete kot primerne za moške. Kadar govorimo o »toksični moškosti«, želimo predstaviti »strukturo družbeno regresivnih [možatih] lastnosti, ki ohranjajo nadvlado in razvrednotenje žensk, homofobijo in brezobzirno nasilje.« (Ingram et al. 2019)

Kako bodo partnerke_ji projekta delovale_i proti negativnim dojemanjem in posledicam takih negativnih vedenj?

Projekt bo izobrazil in opolnomočil mlade osebe, naj ukrepajo proti pojavu, ko se moškost izraža na škodljive načine, ki prispevajo ali vodijo k nasilju nad ženskami. Naš cilj je voditi mlade osebe v procesu spoznavanja in podpirati njihove glasove kot nosilke_ce sprememb.

To bomo dosegali z razvijanjem in implementacijo platforme za igrifikacijo z namenom spletnega osveščanja o dejanjih nasilja nad ženskami in dekleti.Oblikovali bomo celovit kombinirani učni načrt, ki bo vključeval izobraževalne aktivnosti v živo in na spletu, gradiva, tehnike igrifikacije in akcije, ki bodo mladim omogočale učenje človekovih pravic.

Izobraževalne aktivnosti bodo specifično naslavljale osveščanje med mladimi in pedagoškimi delavkami_ci.

Ključna fokusna področja projekta StandByMe 2.0 so 

  • Spodbujanje večjega razumevanja, kaj vse je nasilje nad ženskami in dekleti v živo in na spletu.
  • Dvig osveščenosti glede nasilja nad ženskami in dekleti v živo in na spletu.
  • Izobraževanje o posledicah škodljivih stereotipov.
  • Dvig osveščenosti o tem, kakšna je vloga okolij formalnega in neformalnega izobraževanja pri naslavljanju nasilja nad ženskami in dekleti
  • Promocija spletne izobraževalne platforme in izobraževalnega priročnika kot orodij za naslavljanje nasilja nad ženskami in dekleti.
  • Promocija vključujoče in nenasilne komunikacije.

Kdo so partnerke_ji projekta?  

Projekt vključuje sekcije Amnesty International iz Italije, Madžarske, Poljske in Slovenije, Fundacijo Bruno Kessler in Univerzo v Trentu.

Amnesty International je globalno gibanje več kot 10 milijonov ljudi, ki se osebno angažirajo proti krivicam. FBK je italijanski raziskovalni inštitut, ki se osredotoča na visoko-kakovostne raziskave v informacijski in komunikacijski tehnologiji ter njihovih vplivih na družbo in trg. Univerza v Trentu je bila ustanovljena leta 1962 in je od imela za cilj gradnjo zavezništev in recipročne učinkovitosti z italijanskimi in tujimi institucijami in organizacijami. Leta 1982 je univerza postala javna (pred tem je bila zasebna), s statutom, ki ji zagotavlja samostojno samoupravljanje.

Informacije o razpisu: 101049386 — STANDBYME 2.0 — CERV-2021-DAPHNE – 24 mesecev [1.5.2022 – 30.4.2024]. Financerji:  Financira program Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV-2021-DAPHNE) 

BY STANDBYME

News